PBV Centrum Bussum

Nieuwsbrief 01

Beste leden van BPV Centrum Bussum.

Dit is onze eerste digitale nieuwsbrief die we per e-mail aan u sturen.
Hieronder staan de onderwerpen die we graag met u willen delen.

1. Afscheid van onze voorzitter; Fred Zunneberg
2. Informatie over BPV: actueel en digitaal
3. Samenwerking Buurtpreventie verenigingen
4. Ontwikkeling Scapinoterrein
5. Wijk schouw
6. Gebiedsvisie en Centrumplan Bussum
7. Wijkwethouder
8. Wilhelminakerk blijft mogelijk toch open

Bij de langere artikelen kan u op de ‘Lees Meer’ button klikken zodat u het langere artikel op de onze website verder kan lezen. 

1. Afscheid voorzitter Fred Zunneberg

Ongeveer 20 jaar geleden hebben er bepaalde ontwikkelingen plaats gevonden in het centrum van Bussum, die bij diverse bewoners nogal wat vragen opliepen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er een soort actiegroep werd opgericht die is uitgemond in een goede en sterke buurtpreventievereniging. De man die zich hiervoor 100% heeft ingezet – enorm veel werk heeft verzet is de heer Fred Zunneberg – onze voorzitter. Fred heeft een enorme dossierkennis opgebouwd – was bij allerlei bijeenkomsten op het gemeentehuis – wist goede relaties aan te boren met maar 1 doel voor ogen en dat is een mooi – groen – veilig en gewoon een super centrum in Bussum.

Er is veel bereikt en ja er zal nog veel moeten worden bereikt, maar helaas zal dit in de toekomst zonder de leiding en de enorme ondersteuning en inzet van de heer Fred Zunneberg moeten gebeuren. Fred heeft besloten na jarenlang in ons mooie Bussum te hebben gewoond te gaan verhuizen naar een andere mooie plek in Bussum t.w. Putten op de Veluwe. Dit betekent dat Fred vanaf afgelopen 1 december geen voorzitter meer is en wij zullen het zonder zijn know how moeten doen maar Fred heeft het stokje aan het huidige bestuur overgedragen in het volste vertrouwen dat wij zijn werk zullen voortzetten en hij is natuurlijk altijd bereid ons op afstand te adviseren.

Klik op de ‘lees meer’ button voor het hele artikel

Voortzetting bestuur:

Het huidige bestuur zal de taken die Fred geweldig heeft uitgevoerd overnemen en wij zijn altijd te bereiken via ons e-mailadres: info@bpvcentrumbussum.nl

Voorzetting bestuur:
Het bestuur zonder de heer Fred Zunneberg zal worden voortgezet door:

Mevrouw Akke Walma – voorzitter van het bestuur
de heer Heer Rob Riksen – secretaris
Mevrouw Els Trentelman – penningmeester
de heer Hans Wennink – bestuurslid

2. Informatie over BPV: actueel en digitaal

Het nieuwe bestuur heeft de intentie om u vaker op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het centrum van Bussum. Bovendien is het de bedoeling i.v.m. het milieu in de toekomst de nieuwsbrief per e-mail te verspreiden. Zou u zo vriendelijk willen zijn ons via ons e-mail adres, uw e-mail adres te willen doorsturen zodat wij in onze administratie kunnen controleren of de gegevens nog juist zijn. Bij voorbaat onze dank.

Wij zijn te bereiken via ons e-mailadres: info@bpvcentrumbussum.nl

Stuur ons uw e-mail adres

3. Samenwerking Buurtpreventie verenigingen

De kern Bussum kent alleen buurtpreventie verenigingen terwijl de kern Naarden Buurtplatforms heeft. Buurtplatforms krijgen in tegenstelling tot een buurtpreventie vereniging financiële ondersteuning van de gemeente Gooise Meren, heeft meer overleg met de ambtenaren maar het schept aan de andere kant ook meer verplichtingen dan een buurtpreventievereniging. Het bestuur is aan het onderzoeken wat de consequenties zullen zijn als wij ons bij de gemeente laten inschrijven als Buurtplatform i.p.v. buurtpreventievereniging en wij zullen u t.z.t. over de ontwikkelingen op de hoogte houden. Daarnaast zullen wij gesprekken aangaan met andere omliggende buurtpreventieverenigingen om te bespreken of wij tot een nauwere samenwerking kunnen komen.

4. Ontwikkeling Scapino terrein

Alhoewel nog niet bekend is welke beslissing Albert Heijn zal gaan nemen is de huidige situatie als volgt: Zoals u waarschijnlijk bekend is,  is Albert Heijn eigenaar van het pand waarin Scapino gevestigd is. Het omliggende terrein is van de gemeente Gooise Meren.  Albert Heijn zal hopelijk op korte termijn een beslissing nemen in overleg met de gemeente of men op de huidige locatie aan de Veerstraat blijft of dat men wil terugkeren naar de oude locatie waar zich nu Scapino bevindt. De bewoners van Bussum geven er de voorkeur aan dat Albert Heijn op zijn oude locatie blijft aan de Veerstraat en dat op het terrein waar zich nu Scapino bevindt woningen komen met in het midden een openbare tuin, die in verbinding komt te staan met de tuin van Mariënburg, zodat dit een groene long gaat worden in het centrum van Bussum. Er was een grote opkomst bij de informatieavond afgelopen januari. Inwoners konden hun mening  geven over hoe nu verder met het Scapino terrein als Albert Heijn inderdaad op de huidige locatie blijft. Men streeft er naar nog voor de zomer in de gemeenteraad  definitieve beslissingen te nemen. Dus houdt u Bussums Nieuws in de gaten betreffende de verdere ontwikkelingen. Voor verdere info kunt u ons via ons e-mailadres bereiken.

5. Wijkschouw

In het verleden is er regelmatig een wijkschouw gehouden waarbij vertegenwoordigers van de gemeente alsmede andere organisaties betrokken waren. De laatste wijkschouw is geweest op 12 juli 2018. Deze wijkschouw had als thema Toegankelijkheid in het centrum. Per straat is een ronde gedaan met bewoners, die mobiel beperkt zijn, waarbij gekeken werd naar de toegankelijkheid van winkels, openbare gebouwen, restaurants, de bestrating e.d. Hiervan is een actie-overzicht gemaakt. Helaas hebben wij van de gemeente niets meer vernomen welke zaken gerealiseerd zijn maar wel dat men in de toekomst vanuit de gemeente geen wijkschouw meer organiseert. Wel kunnen wij een verzoek indienen voor een wijkschouw. Die willen wij in het najaar laten plaats vinden. Hierbij zal de gemeente vertegenwoordigd zijn, t.w. onze wijkagent de heer Marco Ernst alsmede diverse andere organisaties. Teneinde een goede wijkschouw te kunnen organiseren verzoeken wij u ons in de komende maanden via ons e-mailadres te informeren welke problemen u in uw straat ondervindt. Wij zullen dan proberen deze in de wijkschouw op te nemen zodat deze problemen hopelijk opgelost kunnen worden.

6. Gebiedsvisie en centrumplan Bussum

Afgelopen woensdag 20 maart is het bestuur van de BPV Centrum Bussum door het gemeentebestuur uitgenodigd om mee te lopen met een informatie rondgang door het centrum van Bussum. Deze rondgang was bedoeld voor de gemeenteraadsleden met daarna een informatieavond voor de raadsleden m.b.t. de voortgang van de herinrichtingsplannen voor het centrum van Bussum. Men is van plan nu echt stappen te gaan ondernemen maar belangrijke en definitieve besluiten kunnen pas gemaakt worden nadat bekend is hoe de onderhandelingen met Albert Heijn (AH) zullen gaan verlopen en deze vinden nog steeds plaats tussen de gemeente en AH. Zoals u bekend, is AH eigenaar van het pand waar nu Scapino zich in bevindt. Op deze locatie wil men een supermarkt vestigen, echter het omliggende terrein is gemeente-eigendom en dat terrein is cruciaal voor een AH-vestiging. Alternatief zou zijn dat AH op de Veerstraat blijft maar dan heeft men aantal eisen en hierover is men nog in onderhandeling met de gemeente. Lees de korte samenvatting van de gebiedsvisie op onze website.

Klik op de ‘lees meer’ button voor het hele artikel

7. Wijkwethouder

Elke kern – buurt in de gemeente Gooise Meren valt onder een z.g. wijkwethouder. Deze wethouder behoort contact te hebben met de desbetreffende – in geval van Naarden – buurtplatform en – in geval van Bussum – met de BPV. De wethouder die als wijkwethouder voor onze wijk verantwoordelijk is is de heer Jan Franx. Wij zullen de heer Franx binnenkort uitnodigen voor een gesprek om eens te bespreken wat Gooise Meren voor onze BPV kan betekenen.


8. Wilhelminakerk mogelijk toch open

Wilhelminakerk

Zoals u waarschijnlijk bekend is, heeft de kerkenraad van de PKN van Bussum enige tijd geleden besloten de Wilheminakerk te sluiten voor de reguliere kerkdiensten. In die tijd wilde men naar een oplossing zoeken welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van de kerk voor andere functies. Het schijnt dat men op dit besluit terug gaat komen en dat de Wilhelminakerk weer zijn oude functie terug krijgt voor de kerkdiensten – speciale diensten – begrafenissen enz. Consequentie zal dan zijn dat de Verlosserkerk op de Ceintuurbaan dicht gaat maar als BPV Centrum juichen wij het wel toe dat in het centrum van Bussum een katholieke alsmede protestantse kerk aanwezig zullen zijn. Wij hopen u in een volgende nieuwsbrief meer mededelingen hierover te kunnen doen.

Bedankt voor het lezen. Vragen – opmerkingen en reacties zijn natuurlijk altijd welkom. Wij zijn te bereiken via ons e-mailadres: info@bpvcentrumbussum.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele bestuur en ondersteunende leden. Bestuur BPV Centrum Bussum tevens Buurtcoördinator